**<<<-------------------- เรียนรู้ ด้วยปัญญา เสาะสืบหา ด้วยตนเอง -------------------->>>**
สารละลายกรด - เบส

สมบัติความเป็นกรด – เบส

กรด (Acid) คือ สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจน(H) เป็นองค์ประกอบ และอะตอมของ H อะตอมให้โลหะ หรือ หมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะที่ได้ และเมื่อกรดละลายน้ำ จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออน

เราจำแนกกรดตามแหล่งกำเนิดได้ 2 ประเภทคือ กรดอินทรีย์ และ กรดอนินทรีย์

คุณสมบัติของกรด
1. มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ
2. มีรสเปรี้ยว
3. ทำปฏิกิริยากับโลหะไก้แก๊สไอโดรเจน
4. ทำปฏิกิริยากับหินปูน หินปูนสึกกร่อน ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้น้ำปูนใสขุ่น

เบส (Base) คือ สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ออกมา เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดจะได้เกลือกับน้ำ หรือได้เกลืออย่างเดียว

สมบัติของเบส
1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
2. ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรต จะให้แก๊สแอมโมเนีย มีกลิ่นฉุน
3. ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหรือไขมันได้สบู่
4. ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด
5. ลื่นคล้ายสบู่

การทดสอบความเป็นกรด-เบส
1. การทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส
2. สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน

pH กับสมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลาย

ข้อมูลที่บอกความเป็นกรดและเบสของสารละลาย คือ ค่า pH มีค่าน้อยกว่า 7 สารละลายเป้นกรด pH มากว่า 7 สารละลายเป้นเบส และถ้า pH เท่ากับ 7 สารละลายเป็นกลางถ้าต้องการรู้ค่า pH ของสารละลายที่แน่นอนทำได้โดยวัดด้วยเครื่องพีเอชมิเตอร์ (pH - meter) ในการทอลองทั่วไปเราสามารถบอกค่า pH ได้โดยใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) ซึ่งสามารถบอกค่า pH ได้เป็นช่วง ๆ โดยใช้อินดิเคเตอร์หลาย ๆ ชนิด มาผสม จะสามารถทราบค่า pH ของสารละลายได้ค่อนข้างชัดเจน อินดิเคเตอร์ดังกล่าว เรียกว่า ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์(Universal Indicator) อินดิเคเตอร์ที่นำมาทดสอบค่า pH ได้ค่าที่ละเอียดมากขึ้น

ช่วง pH ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ ที่ทดลองสามารถบอกความเป็นกรดและเบสได้ชัดเจน ทำให้เราสามารถใช้คุณสมบัติความเป็นกรดและเบสดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดในชีวิตประจำวันได้

 

 

ค้นหาใน Google